White Rice (Medium-Grain, Cooked)

Photos

White Rice (Medium-Grain, Cooked) White Rice (Medium-Grain, Cooked)
 
White Rice (Medium-Grain, Cooked)